KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

ZALAKAROS

(városi és iskolai könyvtár)

 

 

 

A könyvtárunk nyilvános könyvtár, kettősfunkciójú, iskolai és közművelődési egyaránt. Feladata az intézményben folyó oktató – nevelő és tanulmányi munka segítése, a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelése, a városi lakosság számára a könyvtári szolgáltatások biztosítása.

Általános gyűjtőkörű könyvtár, amely ezt a gyűjtőkört az ellátandók számára és összetételére nézve realizálja.

Beiratkozás

Egy naptári évre szól, s minden évben megújítandó. Tartozás esetén a tagsági viszony a tartozás rendezése után szűnhet meg.

Beiratkozhat minden magyar állampolgár, aki betöltötte a 6. életévét.

Beiratkozási díj:

A beiratkozás ingyenes.

Önálló keresettel rendelkezőknek: 1200Ft /év

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak: 900Ft/év

A 16. életévüket be nem töltött, valamint a 70. életévüket betöltött olvasók az 1997. éviCXL.tv.56.§/6/ bekezdése értelmében mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

Az internet-szolgáltatást helyben, az eMagyarország pont szolgáltatásaként ingyen vehetik igénybe.

A beiratkozni szándékozónak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, amelyen a következő személyi adatokat kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának száma.

14 éven aluliaknak (személyi igazolvánnyal nem rendelkezők) beiratkozás előtt szüleikkel jótállási jegyet kell kitölteniük.

Az adatokban történő változást az olvasó köteles bejelenteni.

A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályzatának betartására.

A könyvtár a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

Beiratkozáskor az olvasó sorszámmal ellátott olvasójegyet kap, amelyre a kölcsönzések alkalmával kölcsönzött kötetek darabszámát és a lejárati időt írja rá a könyvtáros. Az olvasójegy másra át nem ruházható.

Beiratkozás nélküli alapszolgáltatások

-    könyvtár-látogatás

-        könyvtári rendezvényeken való részvétel

-        állományfeltátó eszközök használata

-        információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Beiratkozás nélkül használható a hírlapolvasó.

Beiratkozott olvasók által igénybe vehető szolgáltatások

-        helyben használat

-        dokumentumkölcsönzés

-        könyvtárközi kölcsönzés

-        internethasználat

A kölcsönző asztalnál le kell adni az olvasójegyet, s ez után vehetők igénybe a felsorolt szolgáltatások.

Egy olvasó: (14 év alatti)  4 db,

                 (14 év feletti)  6 db könyvet kölcsönözhet ki egyszerre, s csak a kiválasztott könyvek kartonját kell aláírnia.

Ugyanabból a dokumentumból az olvasó csak egyetlen példányt kölcsönözhet.

Elektronikus dokumentumot (videó, CD, CD-ROM) csak helyben lehet használni.

A kölcsönzési idő 4 hét, ami kérésre egyszer meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés.

Amennyiben a keresett könyv nincs bent a könyvtárban, akkor az olvasó kérheti annak előjegyzését.

Azokat a könyveket, melyeket olvasóink könyvtárunk állományában nem találnak meg, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásán keresztül, könyvtárközi kölcsönzés útján, az olvasók kívánságára átkérjük.

A könyvtárközi kölcsönzésben érkezett könyvek kölcsönzési idejét (ami változó lehet), s a használat módját, a küldő könyvtár határozza meg. Ezt szigorúan be kell tartani. Ez a szolgáltatás is díjtalan, de esetenként a küldő könyvtár kölcsönzési díjat kérhet, melynek összege a megrendelőt terheli. A könyvek visszaküldésének postázási díját az olvasó fizeti.

Az eredetiben meg nem szerezhető művekről az olvasó kérésére a könyvtár másolatot készíttet, melynek költségei szintén a megrendelőt terhelik.

A kölcsönzött könyvekért az olvasó (14 éven alulinál a jótálló) anyagilag is felelős. Ha elvesznek vagy megrongálódnak, akkor azok helyett az olvasó újat köteles beszerezni vagy az árát meg kell térítenie. 2 évnél nem régebbi dokumentumoknál annak tényleges árát, 2 évnél régebbi kiadásúaknál a mindenkori, az adott dokumentum eszmei, gyűjteményi értékét vesszük figyelembe.

A kölcsönzési idő lejárta után a könyvtár felszólítást küld, melyben kéri a dokumentum visszaszolgáltatását. Az eredménytelen felszólítás után 30 nappal a második, majd további 30 nap után a harmadik felszólítást küldi ki. A könyvtárral szemben fennálló tartozás esetén újabb kölcsönzés nem vehető igénybe.

Késedelmi díjak: 5 Ft/nap/dokumentum

A prezens állomány (olvasótermi dokumentum, folyóirat, CD, CD-ROM ) a könyvtár vezetőjének engedélyével, kizárólag hétvégére kölcsönözhetők.

 

Internet szolgáltatás

A könyvtár internet szolgáltatását a fenntartó pont biztosítja. A szolgáltatást a könyvtárhasználaton belül biztosítjuk, emiatt kizárólag regisztrált olvasók vehetik igénybe.

A használat ideje 30 perc, melyet bejelentkezéssel lehet az olvasószolgálatnál indítani. Amennyiben a szolgáltatásra mások nem tartanak igényt, az internet - hozzáférés további 30 percre meghosszabbítható.

Az internet használat szabályai

-        a szolgáltatást minden 10. életévét betöltött, beiratkozott felhasználó térítés nélkül veheti igénybe a könyvtár nyitva tartása alatt, előzetes bejelentkezés alapján

-        10 éven aluli felhasználók csak tanári vagy szülői felügyelettel használhatják

-        a szolgáltatást a felhasználók böngészésre, levelezésre, szövegszerkesztésre, fájlok letöltésére vehetik igénybe

-        a fel ill. letöltött fájlokat a könyvtár nem ellenőrzi, azokért kizárólag a felhasználó felelős

-        a felhasználók saját adathordozóikat a könyvtárban előzetesen végzett vírusellenőrzés után saját felelősségükre használhatják

-        az esetleges vírusfertőzésekből eredő károkért a könyvtár az anyagi felelőséget a vírusfertőzést előidéző felhasználóra hárítja át

-        a könyvtár a számítógépeken levő fájlokért, az azokban található esetleges vírusfertőzésekből eredő károkért nem vállal felelősséget

-        a könyvtár biztosítja a felhasználóknak a fájlok mentését hozott adathordozókra

Egyéb szolgáltatások:

-        Könyvtárbemutató foglalkozások

-        Könyvtárhasználati órák

-        Könyvtárban tartott szaktárgyi órák

A foglalkozások az adminisztrációs időben, a nyitva tartási idő megzavarása nélkül, legalább 2 nappal a foglalkozás megtartása előtt előzetes bejelentkezéssel és egyeztetéssel, könyvtáros jelenlétével történhetnek.

Egyéb kölcsönzés:

 Tanulóknak:          - tartós tankönyvek  (1 tanévre)

 Pedagógusoknak: - tanári kézikönyvek, tankönyvek  (1 tanévre)

                              -  kézikönyvtár könyvei, CD, videó  (tanórára)

A könyvtárban tartott rendezvények, kiállítások idejére a könyvtár vezetése a kölcsönzési vagy olvasótermi forgalmat korlátozhatja. Erről időben és megfelelő módon értesíti az olvasó közönséget. Hasonlóan jár el az ünnepi nyitva tartás, munkanapok áthelyezése esetén is.

Könyvtárunk nyitvatartása az épület és a könyvtár bejáratánál és a helyi médiában is olvasható.

A ruhatár használata minden könyvtárlátogató számára kötelező és díjtalan. Felsőkabátot és táskát sem az olvasóterembe, sem a szabadpolcos kölcsönző térbe bevinni nem szabad.

A tájékoztató telefon száma 06 30 631 1526, e-mailcíme: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. és This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., melyen a kölcsönzési idő meghosszabbítását, tájékoztatást, információt lehet kérni.

A könyvtár honlapján (www.intezmenyek.zalakaros.hu) tájékoztatja az olvasókat a nyitvatartásról, a szolgáltatásokról, a rendezvényekről.

A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, élelmiszert és italt bevinni, dohányozni tilos, mobiltelefon használata nem lehetséges. Az őrizetlenül hagyott értékekért nem vállalunk felelősséget. A kárt okozók, botrányos viselkedésűek az okozott kárt kötelesek megtéríteni, illetve a könyvtár használatától időlegesen vagy véglegesen eltilthatók.

Nyitvatartás (heti 28 óra): szeptember 1-június 30.

Hétfő:
10.00-11.00 és 12.00-16.30
Kedd:
9.00-11.00 és 12.00-17.00
Szerda:
13.00-17.00
Csütörtök:
10.00-11.00 és 12.00-17.00
Péntek:
10.00-11.00 és 12.00-16.30

A nyári nyitva tartás (heti 20 óra): július 1- augusztus 31.

Minden év június 1-jén kerül tájékoztatásra a szabadságok kiadása miat

A Szakkör - ugrás a honlapra   >
ERFA logo   >