ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Házirend

HÁZIREND

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

8749 Zalakaros, Liget u. 37/b

Tel.: 93/340-317, 30/6932639, e-mail:óThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kedves Szülők!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket óvodánkban. A következő néhány évben közös lesz örömünk és felelősségünk gyermekeink nevelése során. Szeretnénk, ha kölcsönös tiszteleten, bizalmon alapuló partneri viszony alakulna ki közöttünk. Ahhoz, hogy együttműködésünk sikeres legyen, figyelmükbe ajánljuk házirendünket, amellyel segíteni kívánjuk a helyi szokások és szabályok megértését, elsajátítását. E szabályok elfogadása, betartása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságos, szeretetteljes, otthonos légkörben nevelhessük a ránk bízott gyermekeket.

 

A házirend célja: hogy meghatározza, biztosítsa a gyermekek jogait és kötelezettségeit az óvodában, az óvoda által szervezett programokon, és a gyermek óvodai életével kapcsolatosan.

A házirend az óvoda önálló belső szabályozása, melynek betartása az óvodával jogviszonyban állókra és az óvoda területén tartózkodókra kötelező. Be nem tartása ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése.

A Házirend feladata:

A óvoda és a család együtt működésének, a derűs, nyugodt óvodai légkör megteremtésének, valamint a nevelési feladatok zavartalan ellátásának biztosítása, - az emberi méltóság tiszteletben tartásával, a gyermek érdekeinek mindenkori figyelembevételével

A gyermek illetve törvényes képviselőjének, / szülőnek / joga:

-          hogy a gyermek a nevelési intézményben biztonságban, egészséges környezetben nevelkedjék.

-          a gyermek képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.

-          az óvoda napirendjét, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

-          megismerhesse az óvoda nevelési- pedagógiai programját, házirendjét.

-          az óvoda nevelési programjában és tevékenységében, a gyermeke számára nyújtott ismereteket tárgyilagosan, többoldalúan közvetítse.

-          a nevelési és oktatási intézményben igényére a hit és vallásoktatást szervezzék meg.

-          gyermeke az óvoda délutáni szabadidős programján, foglalkozásain - meghatározott feltételek között - önkéntes alapon részt vehessen.

-          gyermeke rendeltetésének megfelelően használja az óvoda létesítményeit, helyiségeit, felszerelését.

-          előzetes egyeztetés, megbeszélés alapján részt vegyen az óvodai csoport egy-egy foglalkozásán, az óvoda által szervezett rendezvényeken.

-          gyermeke személyes ügyeivel az óvodapedagógushoz, vagy az óvoda vezetőjéhez forduljon.

-          gyermeke óvodai életével összefüggő, óvodai kiadásai mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi.

-    az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson az óvoda működéséről, javaslatot tegyen, kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez,   pedagógusaihoz, SZM. vezetőségéhez, iskolaszékhez, s érdemi választ kapjon.

-          a gyermek képviselője / a szülő / választhat, illetve megválasztható a szülői munkaközösség tisztségviselőjének.

A gyermek illetve törvényes képviselőjének, / szülő / kötelessége:

-        hogy gondoskodjon arról, hogy gyermeke a harmadik életéve betöltésétől kezdődően, illetve az óvodai felvétel időpontjától kezdve részt vegyen az óvodai                   foglalkozásokon.

-          minden tőle elvárhatót megtegyen gyermeke fejlődéséért.

-          kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal.

-          elősegítse gyermeke zökkenőmentes beilleszkedését a közösségi életbe.

-          segítse gyermekének elsajátítani a közösségi élet írott és íratlan szabályait.

-          ismerje meg, tartsa be és tartassa be gyermekével a házirend szabályait.

-         az óvodában és az óvodán kívüli programokon viselkedjék életkorának megfelelően, tartsa be a kulturált magatartási, érintkezési formák szabályait, - mutasson példát /   kérem, köszönöm, legyen szíves/.

-          megjelenése ápolt, öltözködése ízléses, életkorának megfelelő legyen.

-          ünnepélyeken, rendezvényeken viseljen alkalomhoz illő ruhát.

-          a napszaknak megfelelően köszönjön az óvoda nevelőinek és valamennyi dolgozójának.

-          vigyázzon az óvoda felszerelésére, berendezési tárgyaira, környezete tisztaságára.

-          óvja, védje maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa be, illetve tartassa be a közlekedési és balesetvédelmi szabályokat.

-          az óvoda nevelői és alkalmazottai emberi méltóságát, és jogait tiszteletben tartsa.

Szülőkre vonatkozó panaszkezelés rendje:

I. szint

 • A panaszos /szülő, törvényes képviselő/ a csoport óvodapedagógusához fordul
 • Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát, tisztázza az ügyet a panaszossal, ha jogos továbbviszi az érintettek felé.
 • Egyeztet az érintettekkel és a panaszossal, ha ez eredményes a probléma lezárul.
 • Az óvodapedagógus tájékoztatja az óvodavezetőt.

-          felelős: óvodapedagógus

-          határidő: 5 munkanap

II. szint:

 • Amennyiben a panaszt nem sikerül orvosolni az óvodapedagógus illetve a panaszos az ügyet az intézményvezető felé továbbítja.
 • A vezető egyeztet az érintettekkel.
 • Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha eredményes a probléma lezárul.

-      felelős: intézményvezető

-          határidő: 15 munkanap

III. szint:

A panaszos bejelenti, hogy az intézményvezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.

IV. szint:

         A panaszos a panaszával az Ombudsmanhoz fordul.

Az óvoda munkarendje:

       Nyitva tartás:

 • Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

Az óvoda június 15-től - augusztus 31-ig nyári napirend szerint, létszám függvényében összevont csoporttal működik.

 • Az óvoda nyitva tartási ideje: hétfőtől - péntekig

                                                      700 - 1700-ig            

 • A gyermekeknek legkésőbb 830-ig az óvodába meg kell érkeznie és jelentkeznie kell az óvodapedagógusnál. A később érkező gyermeket, csak indokolt esetben a szülő előzetes bejelentésére tudjuk fogadni. Az óvoda főbejárata reggel 7 – 830 között, valamint délután 1530 – 1700 óra között van nyitva. A köztes időben a gyermekek biztonsága érdekében zárva, az épületbe csengetéssel lehet bejutni.
 • - Az óvodai foglalkozások szervezése délelőttönként történik, kötetlen időkeretben.

- A logopédiai és fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai foglalkozásokon, - az arra rászoruló gyermekek, - a napirend zavarása nélkül a délelőtt folyamán vesznek részt.

 • A hitoktatás és a szülők által kért egyéb foglalkozások az óvodai foglalkozásoktól elkülönülten, a nyitvatartási időn belül, az óvodai életrendet figyelembe véve délután kerülnek megszervezésre.
 • Az óvoda a nyári időszakban, a fenntartó rendelkezése szerint felújítási, takarítási munkálatok miatt zárva tart.
 • Az óvoda napi nyitvatartási rendje a Szülők és a Fenntartó igényének megfelelően kialakított. A munkarend változásakor, munkanapok áthelyezése miatt, az iskolai szünetek idején, a nevelés nélküli munkanapokon szülői igényfelmérést végez az óvoda. Igény esetén ügyeletet a vonatkozó törvényi szabályok és a Fenntartó határozatának figyelembevételével szervez. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról időben, legalább 7 nappal előbb, értesítést kapnak a szülők.
 • Az intézmény nevelés nélküli munkanapokat vehet igénybe a törvény által meghatározottak szerint a szakmai munkával összefüggő változások megbeszélése, dokumentálása, továbbképzések, az óvodai élet megszervezése, átszervezése miatt.Erről legalább egy héttel előbb tájékoztatjuk a szülőket.

 

Óvodai felvétel:

 • A gyermek óvodai beíratása a Fenntartó által meghatározott időpontban történik.
  • A szülő a gyermek felvételét tanév közben bármikor kérheti, a gyermek óvodai felvételét a hatályos törvény határozza meg.
 • Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a törvény adta keretek közt,az érvényes Felvételi Szabályzat szerint.

/ Közoktatási Törvény 65 §-ának (2) bekezdése. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 §-a /. A gyermek felvétele, átvétele, elutasítása a vonatkozó törvényi jogszabályok és a Felvételi Szabályzat szerint történik írásban. Az óvoda felvételi körzete: Zalakaros, Zalamerenye, Balatonmagyaród.

 • A Közoktatási Törvény 65. §-ának (2) bekezdése szerint, ha az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője Felvételi Bizottságot szervez, - mely javaslatot tesz a felvételi kérelmek teljesítésére. A törvényben rögzítettkortól kötelező a gyermek számára, az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra előkészítő foglalkozásokon való részvétel, a törvényben előírt időkeretben. A gyermek beiskolázása előtt az óvodapedagógus tapasztalatai, mérései alapján javaslatot tesz a szülőnek. Szükség esetén iskola érettségi vizsgálatra küldi a gyermeket. A vélemények alapján szakvéleményt készít.

Amennyiben a szülő nem íratta be gyermekét az óvodába, az óvoda vezetőjének kötelessége e tényről értesíteni a lakóhely szerint illetékes jegyzőt.

 • A gyermek az óvodába csak szülő, / törvényes képviselő / illetve a szülő által írásban meghatározott személy kíséretében érkezhet, illetve távozhat. A gyermeket az óvoda jelen lévő óvodapedagógusának át kell adnia, illetve a dolgozótól át kell venni. Ha ez nem történik meg az esetleges problémákért, balesetekért az óvoda felelősséget nem vállal.
 • Vidékről bejáró gyermekek felvételét az óvoda a helyi szabályok figyelembe vétele mellett csak abban az esetben tudja felvállalni, ha a gyermek szállítását, buszon történő felügyeletét a szülő tudja biztosítani, - a gyermek óvodába hozataláért, hazaviteléért az intézmény felelősséget nem vállal.
 • A gyermekkel kapcsolatos adatokat az óvodapedagógussal közölni kell. Az adatokban történt változást 8 napon belül a csoport óvodapedagógusa felé be kell jelenteni. A szülőnek a munkahelyi illetve otthoni telefonszámát, vagy mobilszámát ajánlatos megadni, - hogy szükség esetén a szülő elérhető legyen.

Hiányzás, távolmaradás:

 • A gyermek távolmaradását indokolt esetben az óvoda vezetője, illetve a csoportvezető óvónő engedélyezheti / a szülő írásos kérése alapján /.
 • A gyermek hiányzását köteles jelenteni a csoportvezető óvónőnek / Telefonon történő bejelentést is elfogadunk /, és utólag igazolni.
 • Megszűnik az óvodai elhelyezés a hatályos törvény szerint,továbbá a szülő kérésére a gyermek óvodai elhelyezésének megszüntetése, elköltözés, másik intézménybe való beíratás miatt a szülő írásbeli nyilatkozata alapján.
 • Igazolatlan hiányzás esetén a nevelő köteles a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst értesíteni, aki megteszi a szükséges lépéseket a gyermekjóléti szolgálat felé / Jelzés, közös családlátogatás - feljelentés /.
 • Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással járhat újra óvodába.

Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészsége érdekében nem lehetséges. Váratlanul belázasodott gyermek lázcsillapítót a szülővel való telefonos egyeztetés után kaphat, illetve asztma esetében spray használata orvosi javaslatra engedélyezett.

 • Hányás, hasmenés esetén, illetve az óvodából betegség miatt hazaküldött gyermeket csak orvosi igazolással veheti át a csoport óvónője.
 • A napközben megbetegedett gyermeket az óvodapedagógus értesítése után el kell vinni az óvodából, s csak orvosi igazolással hozható újra közösségbe. Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell!
 • Gyógyszert az óvoda nem fogad el, kivétel tartós betegség esetén a gyermek állapotfenntartásához. A tartós betegséget a szülő köteles bejelenteni és köteles a kezelő orvos írásos javaslatát átadni a gyermek napközbeni ellátása miatt.

Térítési díj:

 • A szülő gyermeke étkeztetéséért térítési díjat fizet.

A térítési díj mértéke a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján kerül meghatározásra.

A szülő kötelessége, hogy a kijelölt napokon gyermeke térítési díját, - hiányzás esetén is – befizesse, melyről az óvodában tájékozódhatnak.

 • Az étkezés lemondása telefonon /konyha:06-30/639-6928/, illetve személyesen történik - naponta 800-ig.

A kijelentett gyermekek visszajelentését az élelmezés megszervezése miatt nem áll módunkban elfogadni.

A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód az étel hazavitelére, a térítési díjat a ki nem jelentett napokra is ki kell fizetni.

Az ingyenesen étkező gyermekek szülei amennyiben nem tesznek eleget a Házirendben foglalt szülői kötelezettségüknek – vagyis nem jelentik be gyermekük hiányzását, nem mondják le étkezésüket – a Fenntartó szankcionálhatja, az érintett szülővel megtérítteti az étkezés árát. A kijelentett gyermeknek aznapra étkezést nem áll módunkban biztosítani.

 • A térítési díj befizetésének időpontja: a Nevelési év elején kiadott tájékoztató szerint

-          minden hónap második egész hete / keddtől- péntekig/

-          helye: az óvodai adminisztrátori iroda

-           ideje: kedd – csütörtök: 730 – 1700-ig, illetve péntek: 730 – 1130 –ig.

     A befizetés rendje: az adott hónapra előre történik, hiányzás esetén utólag kerül elszámolásra.

     Étkezési kedvezményben a hatályos törvényeknek megfelelően, illetve a Fenntartó határozata alapján

       részesülnek az érintettek.

Helyiség és területhasználat szabályai

 • Az óvoda épületében az óvodás gyermekeken és az óvoda dolgozóin kívül csak a hivatalos ügyeket intéző személyek tartózkodhatnak.
 • A gyermekét hozó és óvodából hazavivő szülő az óvoda előterében, öltözőjében tartózkodhat. A csoportok életét a szülő a foglalkoztató helyiségekben való jelenlétével nem zavarhatja meg. (kivéve anyás beszoktatás)
 • A szülőnek a délutáni, szabadidős foglalkozáson résztvevő gyermekeket is át kell venni az óvoda nevelőitől.
 • A szülő megérkezésekor köteles átvenni gyermekét az óvodapedagógustól és az intézmény területét a legrövidebb időn belül elhagyni.
 • Kérjük, hogy az iskolás testvérek ne használják az óvoda udvari játékait, felszereléseit!
 • Az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

Az óvoda helyiségeinek használói felelősek:

-          az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért,

-          a rendjéért, tisztaságának megőrzéséért,

-          a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

-          az óvodai szervezeti és működési szabályzatában, valamint az óvoda házirendjében megfogalmazott előírások betartásáért.

 • Az óvoda területén kereskedelmi, reklám tevékenység nem folytatható. (kivétel az óvoda által a gyermekközösség érdekében folytatott tevékenység)
 • A gazdasági udvaron való átjárás csak bölcsődei és óvodai dolgozóknak engedélyezett.
 • Az óvoda egész területén, illetve a bejárattól számított 5 méteren belül dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos!

Óvó és védőintézkedések szabályai

 • A gyermekeket, óvó-védő szabályokat az SZMSZ részletesen tartalmazza.
 • Az óvodás gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény fenntartója megállapodást köt az iskolaorvossal. A vizsgálatok idejére az óvoda felügyeletet biztosít.
 • Gyermekbalesetek megelőzése: Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, óvintézkedéseket megtegye.

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

 • Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő- és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodás gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszereléseit veszélyezteti.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

-          a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz...)

-         a tűz, robbanással történő fenyegetés

Amennyiben az óvoda bármely dolgozójának az óvoda épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azonnal közölni, az intézmény vezetőjével, illetve bármely intézkedésre jogosult felelős vezetőnek:

 • Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult vezetők:

-       intézményvezető

-       intézményvezető-helyettes

-       szükség esetén bárki, aki az intézmény dolgozója

Az óvodai élet általános szabályai

 • A gyermekek ruházata óvodában tartózkodásuk során legyen praktikus, kényelmes, tiszta, ünnepélyeken alkalomhoz illő.

Szükséges a váltóruha (póló, zokni, alsónemű), benti cipő, amely balesetveszély miatt papucs ne legyen. Szükséges az egyes ruhadarabokat, váltócipőt a gyermek óvodai jelével ellátni.

 • A csoportvezető óvónővel való egyeztetetés után a szülő egy-egy alkalommal betekintést nyerhet, részt vehet gyermeke óvodai foglalkozásán.
 • A szülőkgyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját csoportvezető óvodapedagógusuktól, vagy az óvoda vezetőjétől kérjenek, az óvoda nem pedagógus dolgozói információt nem adhatnak. Ezt az információt lehetőleg a délutáni órákban kérjék, indokolatlanul ne vonják el a gyermekcsoporttól a nevelőt. A szülő kérésére a tájékoztatás az óvodapedagógus és az óvodavezető részéről történhet azonnal, vagy a szülővel előre megbeszélt, egyeztetett időpontban.
 • Az óvoda a hozott illetve óvodában hagyott tárgyakért, játékokért felelősséget vállalni nem tud, valamint az ékszerek által okozott balesetekért sem. (nyaklánc, fülbevaló, gyűrű)
 • Az óvodai élettel kapcsolatos információról az óvoda öltözőjében elhelyezett hirdetőtábláról értesülhetnek a szülők. A nyilvános rendezvényekről itt kapnak tájékoztatást a szülők. Az intézmény alapdokumentumai a Házirend, SZMSZ, Helyi nevelési program az irodában, illetve az intézmény honlapján hozzáférhető a szülők számára.
 • Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma esetén mindenképpen keressék fel a nevelőt, illetve az óvoda vezetőjét, s velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
 • Az óvodában járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét és másságát. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. A törekvésünk sikere érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
 • Óvják és becsüljék meg gyermekeikkel az óvoda tulajdonát képező eszközöket, berendezési tárgyakat, udvari játékokat, - ügyeljenek a tisztaságra, és cselekvően támogassák az óvodát nevelési feladatainak ellátásában.
 • A szülőt anyagilag terhelő rendezvények szervezéséhez és a gyermekek utaztatása esetén a szülő írásbeli beleegyezése szükséges.
 • A gyermekek napközbeni bárminemű konfliktusa esetén a probléma megoldása az óvodapedagógusok feladata. Információt tőlük kell kérni.

A házirenddel kapcsolatos szabályok

                A törvény 40. §-ának (12) bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. §-ának (4) bekezdése szerint a házirendet nyilvánosságra kell hozni. A gyermek felvétele után a szülőnek egy példányát át kell adni, melynek átvételét a szülők aláírásukkal igazolják.

                A Házirend megtalálható az intézményvezetői irodában, az aulában, az intézmény honlapján.

 

Zalakaros, 2018. szeptember 01.

                              

                                                                                                             

 

                                                                                                                             intézményvezető                    

Fel