ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Az óvoda helyi programjából

A ZALAKAROSI ÓVODA PROGRAMJÁBÓL

A  kompetencia alapú óvodai nevelés elemei a programunkban:

- a gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez igazodó fejlesztés

- a játék a gyermek legelemibb pszichés szükséglete

- az óvodában komplex nevelés folyik

- tapasztalatok, cselekvés útján megszerzett ismeretek

- az anyanyelvi nevelés kiemelt szereppel bír

- a gyerekek számára biztonságot nyújtó szokásrendszer kialakítása, csoporttal való

   Együtt működés igényének kialakítása

- egészséges életvitel, egészséges életmód iránti igény kialakítása

- az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedésének megalapozása

- munka jelleg tevékenységek végzése játékos elemekkel ötvözve

- a családból való befogadás rendszere, az óvodába való beszokás segítésére

- a bölcsödéből való befogadás elemei

- az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése

- környezeti nevelés, környezettudatos magatartásformálás, zöld szemlélet

Gyógypedagógiai tevékenységünk: az enyhe értelmi fogyatékosságból, gyermekkori autizmusból, a beszédfogyatékosságból, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességéből, a megismerő funkciók viselkedés fejlődésének nem organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességéből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítására, újak kialakítására irányul.

Ezt a munkát gyógypedagógus végzi a szakértői bizottság által előírt heti időtartamban.

Fejlesztőpedagógiai tevékenységünk:a megelőzést és a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztését a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés vagy egyéb okok miatt késlelteti a gyermekeket.

Formái: egyéni ill. kiscsoportos pedagógiai foglalkozás

A munkát szakképesített fejlesztőpedagógus látja el.

A beszédhibák javításával utazó logopédus foglalkozik.

Választható tevékenységek nagycsoportosoknak:

- zeneovi-hittanos foglalkozás- / ingyenes/ német vagy angol ovi a szülői igények alapján / fizetős/

A tevékenységek időtartama: heti fél óra

Középső és nagycsoportosoknak: foci

A Helyi Óvodai Programunk tartalmi elemei:

- a gyermek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése, ehhez szükséges egészséges környezet kialakítására törekvés

- az anyanyelvi és értelmi fejlesztés valamennyi óvodai tevékenységben

- Programunk tartalmi kerete a NÉPHAGYOMÁNYÁPOLÁS, mely a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását tekinti kiemelt feladatának. Az év során felidézett jeles napok, hagyományok:

* Szüret  / nyilvános/

* Őszi vásár /nyilvános/

* Márton napja

* Ádventi ünnepkör hagyományai, jeles napjai: ádventi gyertyagyújtások, Borbála nap, Mikulás, Luca napja

* Farsang / nyilvános/  - Húshagyókeddi maszkarázás

* Húsvét

* Május elseje

* Pünkösd

Valamennyi jeles napot hosszabb rövidebb előkészület / mese, vers, mondóka, találós kérdés, dalok, megfigyelés, tapasztalás, a jeles napról az óvodás korosztály életkorához igazodó  néprajzi ismeretszerzés előz meg/

A célunk, hogy életkorukhoz és egyéni képességeikhez mérten minél több kisgyermek vegyen rész ezekben a hagyományőrző tevékenységekben.

A hagyományőrző rendezvényeken a gyermekek felöltözhetnek a környék népviseletének darabjaiba, használják a különböző eszközöket.

Néphagyományőrző ruházatunk gazdag kelléktárral rendelkezik.

Fiúknak: paraszting, bő gatya, gombos, zsinóros mellény, fekete és szalmakalap, kötény.

Lányoknak: fehér csipkés blúz,  fodros alsószoknya, kasmír és színes rakott felsőszoknya.

            Kötény, gyöngy kaláris, gyöngyös párta, fehér kendők, hajba való színes szalagok.

Kiegészítő hagyományos eszközök: népi hangszerek, kissámlik, szakajtók, vesszőkosarak, vesszőparipák, agyagköcsögök, botok, stb.

Annyi hagyományőrző ruhánk van, hogy a tanévzárón minden kisgyermek ezt viseli. Természetesen valamennyi óvodapedagógusnak megvan a gyerekek ruházatának megfelelő saját hagyományőrző ruhája.

Jó a kapcsolatunk a helyi néptáncegyüttesekkel, akiknek tagjai a mi volt óvodásainkból kerültek ki.

11 éve működik óvodánk hagyományőrző csoportja, a Búzavirág. Tagjai elsősorban nagycsoportos korú gyerekek. Különböző jeles napokat, hagyományokat, a paraszti élet mindennapjaiból merített eseményeket játszák el.

Ezekkel a műsorokkal,óvodai eseményeken,helyben, a városi rendezvényeken, ünnepeken  Nagykanizsán, az óvodások számára évente meghirdetett „ Pintyőke fesztiválon  veszünk részt.

Óvodánk másik kiemelt feladata: KÖRNYEZETI NEVELÉS, környezettudatos magatartásformálás,

madárvédelmi tevékenységek, növény-és állatgondozás- minden csoportban ékszerteknősöket gondoznak a gyerekek.

2011-től Zöld óvoda, 2012-től Madárbarát óvoda vagyunk.

 

Az óvodai életünk tevékenységformái:

- Játék: udvari mozgásos játékok, szerepjátszás,

- Vers- mese-dramatikus játék: Két héten át ugyanaz a mese, második héten mesedramatizálás, minden meséhez közmondás kapcsolása

- Ének-zene, énekes játék: elsődlegesen a népi kultúra értékeiből való zenei anyagkiválasztás

Évszaki mini koncertek a zeneiskolás növendékekkel

- Rajzolás – mintázás- kézimunka: alapvető technikákkal való munka, népi technikák, kismesterségekkel való ismerkedés.

Ovigaléria: A helyi és környékbeli művészek, iparművészek, népi kismesterségek képviselőinek munkái megismerésére.

- Mozgás,mozgásos játékok: nagymozgások, mozgáskoordináció, szabad mozgás teremben és udvaron. Testnevelés foglalkozás.

- Külső világ tevékeny megismerése: helyi értékek megismerése, környezetvédelem, környezettudatos magatartásra nevelés, zöld szemlélet beépítése a napi tevékenységekbe.

.- Matematikai nevelés: környezeti nevelés matematikai tartalmú tapasztalásaival, szervezett matematika foglalkozások a nagycsoportosoknak.

- Munka jellegű tevékenységek: alkalomszerű, szabályosan ismétlődő munkák, egyéni megbízatások, gondozó tevékenységek/ öntözés, madáretetés.../  szerszámokkal végzett munkák / lombgereblye, seprű, hólapát... /

 - tanulás: utánzásos minta és modellkövetés -  spontán, játékos tapasztalatszerzés – irányított megfigyelés, tapasztalás - problémamegoldás– cselekvéses tanulás ....az óvodapedagógus irányításával.

Napirend

  1. 00-11.0Játék, játékba integrált tevékenységek:

-         Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján

-         Gondozási teendők

  1. 00-10.30 tízórai

- Rajz, mintázás, kézimunka

- Zenei képességek fejlesztése

- Környezeti tapasztalások

- Mozgás, mozgásos játékok

- Vers, mese, dramatikus játék / naponta/

- Matematika

  1. 00-12.00 Játék és egyéb szabadon választott tevékenység a szabadban    

                     Kocogás, futás

  1. 00-13.00 Ebéd előkészületei, gondozási teendők, ebéd, testápolási teendő, előkészület a  

                     délutáni pihenéshez 

  1. 00-15.00 Pihenés
  2. 00- 17.00 Testápolási tevékenységek, uzsonna, játék
  3.                      15.45-16.15 Szabadon választott  tevékenységek: zeneovi, hittan, angol v.német
  •                                          ovi

Az óvoda egyéb hagyományai: -Anyák napja- évzáró és nagycsoportosok ballagása 

Mindezen tevékenységek 3 vegyes életkorú csoport szervezeti keretei között valósulnak meg.                              

Fel