ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Zalakaros

Szeretettel köszöntjük

a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde és Konyha honlapján!


  

 

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Zalakaros városában

a következő időpontban történik:

2023. április 25-26. 8,00-16,00 óra között.

A bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is ebben az időpontban lesz.

Az óvodába be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A szülő kérheti gyermeke óvodai nevelés alóli felmentését 2023. április 15. napjáig abban az esetben, ha ezt a gyermek sajátos helyzete, családi körülményei indokolják. A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket a szülő kérelme alapján.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2023. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A Zalakarosi Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.

 

A Zalakaros Város Önkormányzata által fenntartott óvodába történő elhelyezésre:

               - Zalakaros város,

               - Zalamerenye község,

               - Balatonmagyaród község közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (életvitelszerűen ott élő *) szülők gyermekeinek van lehetősége.

 

A jelentkezéskor szükséges okiratok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

 utolsó határnapot (2023. április 26.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Zalakaros Város Polgármestere

* életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 


 

2020. Szeptember 1-jétől a térítési díjfizetés csak

 

kedd, szerda és csütörtöki napokon lesz a szokott időben!

 

730 – 1130 és 1300 – 1700-ig

 


 
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Zalakarosi Óvoda minden óvodása
(nem csak a zalakarosi lakcímmel rendelkezők)
kedvezményesen (zalakarosi gyerekjeggyel) mehetnek be a zalakarosi fürdőbe.
A belépéskor a pénztárnál kell jelezni, s az óvoda által leadott névsor igazolja a jogosultságot! A kedvezmény visszavonásig érvényes.

 


Fel